A+ A A-

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 10.10.2017 г., 11.10.2017 г. и 12.10.2017 г. в Националната гвардейска част – гр. София

1. Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54800 - гр. София,както следва:

 

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността

Военно звание

Изисквания за минимално образование и квалификация

Допълнителни изисквания

Ниво на достъп до класифицирана информация

Гвардеец, София

45

Редник – 3-ти клас

Средно образование

 

Ръст 175 – 185 см, БМИ от 20-30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото

 

Поверително

Номер от разчет,

София

1

Редник – 3-ти клас

Средно образование

 

 

Поверително

Шофьор,

София

3

Редник – 3-ти клас

Средно образование, водач на МПС категория „D”

Валидна категория „D”

Поверително

Шофьор,

София

1

Редник – 3-ти клас

Средно образование, водач на МПС категория „C+E”

Валидна категория „C+E”

Поверително

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 28 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 41 години;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Да нямат друго гражданство;

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност;

- Да са психологично пригодни.

 

3. Съгласно заповед № РД-336/04.08.2017 г. на командира на Националната гвардейска част, кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 13.09.2017 г. с приложени към него:

3.1. Автобиография;

3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (дипломи за завършено образование);

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

3.4. Свидетелство за съдимост;

3.5. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3.6. Декларация, че нямат друго гражданство;

3.7.  Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

3.8. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско звание от притежаваното от тях в резерва (ако има такова);

3.9. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

3.10. Копие от военноотчетна книжка (ако има такава);

3.11. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;

3.12. Протокол от извършена оценка на психологичната пригодност на кандидатите от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА);

3.13.    Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

3.14.    Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

3.15.    Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закон за защита на личните данни).

Горепосочените документи, с изключение на тези по т. 3.2, т. 3.3, т. 3.4, т. 3.10, т. 3.11, т.3.12, и т. 3.14 да се изготвят по образец, предоставен от структурите на ЦВО.

 

4. До 21.09.2017 г., структурите на Централното военно окръжие да изпратят в Националната гвардейска част заявленията заедно с комплектованите документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

 

5. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.

5.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България (съгласно Приложение № 1).

5.2. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.

 

6. Входящият бал за всеки допуснат кандидат се формира (за посоченото на първо място в заявлението желание на кандидата), както следва:

6.1. За съответствие по военноотчетна специалност – 10 точки;

6.2. За допълнителна квалификация, свързана с длъжността, за която се кандидатства, 15 точки;

6.3. За притежавано образование, съответно за средно образование – 1 точка, за висше образование – 5 точки;

6.4. За оценка от диплома за средно или по-високо образование – средната оценка от дипломата се умножава по 4 и се закръгля до цяло число. (Пример: оценка от диплома 5,30 х 4 = 21,2. Определят се 21 точки);

 

7. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част се класират по бал в низходящ ред формиран като сума от:

- Точките от входящия бал;

- Точките от изпита по физическа подготовка;

- Точките от теста по обща култура.

 

8. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част за длъжността „Гвардеец”, които не отговарят на допълнителните изисквания за заемане на длъжността по антропометрични данни, отпадат от конкурса и няма да бъдат класирани.

Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив, отпадат от конкурса и няма да бъдат класирани.

Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура, отпадат от конкурса и няма да бъдат бъдат класирани.

Кандидат, за който към датата на провеждане на конкурса не е получен протокола за оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА) отпада от конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

9. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили годините посочени в точка 2.

 

10. За длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса, е определен Командирът на Националната гвардейска част.

 

11. Конкурсът ще се проведев Националната гвардейска част от 09:00ч. на 10.10.2017 г.,11.10.2017 г. и 12.10.2017 г.  на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

 

12. Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 1 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от 8 (осем) листа.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.