A+ A A-

О Б Я В А за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез прием

О Б Я В А

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

на 22.11.2016г. и 23.11.2016 г.

в Националната гвардейска част – гр. София

1. Със заповед № ОХ-735/20.09.2016 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:

СПИСЪК

на вакантни длъжности за военни оркестранти в

Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част

Наименование на

вакантната длъжност

и населеното място

Брой

Изисквания към длъжността

Минимално образование и квалификация

Военно звание

Допълнителни изисквания

Ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Оркестрант III група

в Гвардейския представителен духов оркестър на военно формирование 54800 - София

2

Средно/висше образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Кларинет”

Поверително

2.

Оркестрант III група

в Гвардейския представителен духов оркестър на военно формирование 54800 - София

1

Средно/висше образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тенор-саксофон/

кларинет”

Поверително

3

Оркестрант III група

в Гвардейския представителен духов оркестър на военно формирование 54800 - София

1

Средно/висше образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Сопран-саксофон/

кларинет”

Поверително

4

Оркестрант III група

в Гвардейския представителен духов оркестър на военно формирование 54800 - София

1

Средно/висше образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Баритон-саксофон/

кларинет цугтромбон”

Поверително

5

Оркестрант III група

в Гвардейския представителен духов оркестър на военно формирование 54800 - София

1

Средно/висше образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тромпет/тенор”

Поверително

 

СПИСЪК

на вакантни длъжности за военни оркестранти в

духови оркестри от Сухопътните войски

 

 

Наименование на вакантната длъжност и населеното място

Брой

Изисквания към длъжността

Минимално образование и квалификация

Военно звание

Допълнителни изисквания

Ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Оркестрант II група в Представителен духов оркестър на Сухопътните войски - военно формирование 42830 - София

3

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Кларинет” или

„Саксофон”

Служебно ползване

2.

Оркестрант II група в Представителен духов оркестър на Сухопътните войски - военно формирование 42830 - София

3

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Цугтромбон”

Служебно ползване

3.

Оркестрант II група в Представителен духов оркестър на Сухопътните войски на военно формирование 42830 – София

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тромпет”

Служебно ползване

4.

Оркестрант II група в Представителен духов оркестър на Сухопътните войски на военно формирование 42830 – София

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Басфлигорна-баритон”

Служебно ползване

5.

Оркестрант III група в Представителен духов оркестър на Сухопътните войски на военно формирование 42830 – София

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Специалност - ударни инструменти”

Служебно ползване

6

Оркестрант III група в Представителен духов оркестър на Сухопътните войски на военно формирование 42830 – София

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тромпет”

Служебно ползване

7

Оркестрант II група във военен духов оркестър на военно формирование 34750 – Карлово

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Кларинет” или

„Саксофон”

 

Служебно ползване

8

Оркестрант III група във военен духов оркестър на военно формирование 34750 – Карлово

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Баритон” или

„Туба”

 

Служебно ползване

9

Оркестрант III група във военен духов оркестър на военно формирование 34750 – Карлово

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Флейта”

 

Служебно ползване

10

Оркестрант III група във военен духов оркестър на военно формирование 24150 – Стара Загора

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Специалност ударни инструменти или „Цугтромбон”

 

Служебно ползване

11

Оркестрант III група във военен духов оркестър на военно формирование 24150 – Стара Загора

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тромпет”

 

Служебно ползване

12

Оркестрант II група във военен духов оркестър на военно формирование 22220 – Сливен

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тенор-баритон”

 

Служебно ползване

СПИСЪК

на вакантни длъжности за военни оркестранти в

Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили

 

 

Наименование на вакантната длъжност и населеното място

Брой

Изисквания към длъжността

Минимално образование и квалификация

Военно звание

Допълнителни изисквания

Ниво на достъп до класифицирана информация

1.

Оркестрант III група в Представителен духов оркестър на Военновъздушните сили - военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Тромпет”

Служебно ползване

2.

Оркестрант III група в Представителен духов оркестър на Военновъздушните сили - военно формирование 28000 – Граф Игнатиево

1

Средно образование (музика)

от младши сержант до старши сержант

Инструмент „Кларинет”

Служебно ползване

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 33години;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Да нямат друго гражданство;

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност;

- Да са психологично пригодни.

 

3. Съгласно заповед № РД-375/03.10.2016 г. на командира на Националната гвардейска част (НГЧ), кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 28.10.2016 г. с приложени към него:

3.1  Автобиография;

3.2  Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (дипломи за завършено образование);

3.3  Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

3.4  Свидетелство за съдимост;

3.5  Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3.6  Декларация, че нямат друго гражданство;

3.7  Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

3.8  Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско звание от притежаваното от тях в резерва (ако има такова);

3.9  Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);

3.10  Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

3.11  Копие от военноотчетна книжка (ако има такава);

3.12  Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА). При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от Регионалния център за психично здраве (психо-диспансер);

3.13  Протокол от извършена оценка на психологичната пригодност на кандидатите от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА);

3.14  Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

3.15  Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);

3.16  Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус.

Горепосочените документи, с изключение на тези по т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 11, т. 12, т. 14, т. 15 и т. 16 да се изготвят по образец, предоставен от структурите на ЦВО.

 

4. До 07.11.2016 г. структурите на Централното военно окръжие да изпратят в Националната гвардейска част заявленията, заедно с комплектованите документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

 

5. До 18.11.2016 г. допуснатите до участие в конкурса кандидати ще бъдат уведомени на посочения адрес за кореспонденция или на e-mail за датата и мястото за провеждане на конкурса;

6. В срока по т. 5 на кандидатите, които не са допуснати до участие в конкурса ще бъде изпратен мотивиран отказ.

7. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.

7.1. Изпитът на музикален инструмент ще включва изпълнение на гама до пет знака – изпълнението ще бъде зададено от комисията, етюд и пиеса – по избор на кандидата и изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

7.2. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България (съгласно Приложение № 1).

7.3. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.

 

8. Кандидатите за приемане на военна служба се класират по бал в низходящ ред, формиран като сума от:

- Точките от изпитaна музикален инструмент;

- Точките от изпита по физическа подготовка;

- Точките от теста по обща култура.

 

9. Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка, или под 30 точки за отделен норматив, отпадат от конкурса и няма да бъдат класирани.

Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура, отпадат от конкурса и няма да бъдат класирани.

Кандидат, за който към датата на провеждане на конкурса не е получен протокол за оценка за психологичната пригодност за военна служба, издаден от Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) към Военномедицинска академия (ВМА), отпада от конкурса и не се класира съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

10. Некласираните кандидати имат право на обжалване  на решението за некласирането им пред командира на НГЧ, в 7-дневен срок от уведомяването им, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

11. Кандидатите за оркестранти, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 33 години.

 

12. За длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса, е определен Командирът на Националната гвардейска част.

 

13. Конкурсът ще се проведев Националната гвардейска част от 09:00ч. на 22.11.2016г. и 23.11.2016 г., на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

 

14. Телефони за информация 02/92-28-906, 02/92-28-938.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приложение № 1 – Нормативи за изпита по физическа подготовка от 8 (осем) листа.

КОМАНДИР НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ: БОЯН СТАВРЕВ

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.