A+ A A-

О Б Я В Я В А: вакантна длъжност „Главен счетоводител, бюджетен” по трудови правоотношения

О Б Я В Я В А:

  вакантна длъжност „Главен счетоводител, бюджетен” по трудови правоотношения

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование – висше.

2. Образователно-квалификационна степен – магистър.

3. Област на висше образование – Финанси.

4. Професионален опит – трудов стаж не по-малко от 5 години като счетоводител, от които 3 години във военни формирования или структури от системата на МО.

5. Допълнителна квалификация/обучение: да умее да работи на ниво “Потребител” със следния системен и приложен софтуер:

- MS Windows 95, 98, NT – 2000, XP;

- MS OFFICE for WINDOWS 95, 98, NT – 2000, XP;

- Работа със счетоводен софтуер.

         6. Разрешение задостъп до класифицирана информация до ниво “Поверително” – издава се преди сключване на трудов договор.

II. Кратко описание на длъжността    – подпомага дейността на Националната гвардейска част по организацията, ръководството и контрола на финансовата дейност.

III.Граници (от-до) на минималната месечна заплата за длъжността – от 410 до605 лв.

ІV. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за назначаване:

1 . Писмено заявление за назначаване.

2 . Към заявлението кандидатите да приложат:

2.1. Автобиография;

2.2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

2.3. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

2.4. Актуално свидетелство за съдимост;

2.5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа.

3.   Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Не се приемат документи, подадени по електронната поща.

4 . Документите се подават до 10.04.2014 г. в гр.София, бул. “Асен Йорданов” № 2, Национална гвардейска част.

5 . Телефон за контакти: 02/9228906.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.