A+ A A-

ОБЯВА за провеждане на конкурс на 18.06.2024 г. във в.ф. 54 800 — Национална гвардейска част, гр. София за заемане на вакантни длъжности за сержанти — военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър от лица, завършили граждански, завършили

1. Със заповед № ОХ- 436/08.05.2024 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 (шест) сержанти — военни оркестранти в Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част (НГЧ), които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, съгласно Приложение 1 .

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

  • - Да имат средно или по-високо образование;
  • - Към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;
  • - Да са годни за военна служба;
  • - Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • - Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • - Да нямат друго гражданство;
  • - Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание ”уволнение”•
  • - Да покриват нормативите за физическа годност; - Да са психологично пригодни.
  • З. Съгласно заповед № РД -207/10.05.2024 г. на командира на Националната гвардейска част, кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 03.06.2024 г.

Към заявленията на кандидатите да са приложени следните документи:

3.1. Автобиография;

3.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв);

3.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-6 от ЗОВСРБ•,

3.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко);

3.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

3.7. Копие от военноотчетната книжка - стр. 2 и З, 8 и 9 (ако имат такава);

3.8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

3.9. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба;

3.10. Свидетелство за съдимост за работа в МО;

3.11. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);

З. 12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).

Подаването на заявление за участие в конкурса с приложени документи, да се извършва лично от всеки кандидат в структурите на ЦВО.

4. Заявленията на кандидатите, заедно с комплектуваните документи съгласно т. III, от настоящата заповед, да бъдат изпратени от структурите на Централното военно окръжие в Националната гвардейска част в срок до 10.06.2024 г.

5. Кандидатите за приемане на военна служба ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за кореспонденция, e-mail или по телефон за точния час, датата и мястото за провеждането на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им бъде извършена такава.

6. Оценката на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба ще се извърши в Националната гвардейска част на 12.06.2024 г.

Кандидат, който е оповестен и не се яви на оценката или чийто резултат за оценката на психологическата му пригодност е „психологично непригоден за приемане на военна служба“ , отпада от конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

7. Кандидатите, получили оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба“ и допуснати до участие в конкурса ще бъдат уведомени на посочения от тях адрес за кореспонденция, e-mail или по телефон за часа, датата и мястото за провеждане на конкурса.

8. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит -тест за обща култура и събеседване.

8.1. Изпитът на музикален инструмент включва изпълнение на:

- гама до пет знака- изпълнение, зададено от комисията;

- етюд и пиеса - по избор на кандидата;

- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

Точките за този изпит се определят, както следва:

- за отлично изпълнение - 400 точки;

- за много добро изпълнение - 300точки;

- за добро изпълнение - 200 точки;

- за удовлетворително изпълнение - 100 точки.

8.2. Изпит по физическа подготовка - по точкова система, съгласно нормативите за физическа годност от Единния армейски тест за военнослужещи във Въоръжените сили на Република България (приложение № 8 от МЗ -№ OX-370/02.05.2018 г.). Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив да отпадат от конкурса и да не бъдат класирани;

8.3. Тест по обща култура - за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. кандидати, които са получили под 40 точки да отпадат от конкурса и да не бъдат класирани.

9. Кандидатите за приемане на военна служба се класират по бал в низходящ ред, формиран като сума от:

- Точките от изпита на музикален инструмент;

- Точките от изпита по физическа подготовка;

- Точките от теста по обща култура.

10. От конкурса отпадат и няма да бъдат класирани:

10. 1 . Неявилите се кандидати.

10.2. Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив.

10.3. Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура.

11. Кандидатите спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили годините, посочени в точка 2.

12. Некласираните кандидати имат право на обжалване на решението за некласирането им пред командира на Националната гвардейска част в 7 (седем) дневен срок от уведомяването им. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ.

13. За длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса, е определен Командирът на Националната' гвардейска част.

14. Конкурсът ще се проведе от 09:00 ч. на 18.06.2024 г. в Националната гвардейска част на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов -Ме 2.

15. Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938 и 02/92-28-929.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 — Списък на вакантни длъжности за сержанти от Гвардейския представителен духов оркестър на Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, от 1 (един) лист, некласифициран.

Приложение № 2 — Нормативи за изпита по физическа подготовка, от 8 (осем) листа, некласифицирани.

Приложение № З — Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни, от 1 (един) лист, некласифициран.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.