A+ A A-

О Б Я В А: Военно формирование 54 800 - Национална гвардейска част обявява процедура за заемане на вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение

Обявената процедура не е избор по смисъла на Раздел III. или конкурс по смисъла на Раздел IV. от Кодекса на труда. Нито една от обявените длъжности не е изборна или конкурсна и не е за работа в държавната администрация.

 

I. Длъжност: Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили - 1 (една) щатна бройка

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили

Ниво администрация: ТН1

Код по длъжностно ниво: Е2-5

Код по НКПД: 2422 6041

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1. Минимална образователна степен: бакалавър.

2.2. Професионална област: Социални, стопански и правни науки

2.3. Професионално направление: Администрация и управление

2.4. Професионален опит: Не се изисква.

2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част;

2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

 

3. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

- Професионално и лоялно ръководи личния състав на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

- Организира, контролира и отговаря за репетиционната, творческа и концертна дейност на Ансамбъла;

- Планира подготовката, осъществява контрол, анализира дейността, администрира и отговаря за служителите в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

- Участва в реализирането на Визията за развитие на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

- Инициира обновяването на репертоара на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

- Предлага и организира подготовката на концертни спектакли по повод бележити личности и дати от историята на България, както и тематични и патриотични концертни програми;

- Предлага и организира включването в концертните програми на външни изпълнители;

- Контролира и изисква спазването на установения ред и дисциплина по време на репетиции, концерти, публични изяви, турнета и ежедневната работна дейност от личния състав на Ансамбъла;

- Контролира опазването на предоставените за ползване от Ансамбъла сграден фонд, оборудване, сценични костюми и имущества;

- Организира и контролира изпълняваните допълнително възникнали задачи, свързани с подготовката, репетициите и мероприятия на Националната гвардейска част;

- Организира съвместната дейност с други формирования от Националната гвардейска част с необходимия ресурс;

- Ръководи Програмния екип и организира неговата дейност.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - заплата за длъжността в размер от 1100 лева до 1300 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

II. Длъжност: „Старши експерт“ в отделение „Координация и връзки с обществеността” в щаба на Националната гвардейска част – 1 (една) щатна бройка

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, отделение „Координация и връзки с обществеността”.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: Е3-6

Код по НКПД: 2422  6046

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1 Минимална образователна степен: Бакалавър.

2.2. Професионална област: Социални, стопански и правни науки.

2.3. Професионално направление: Психология

2.4. Професионален опит: 1 година трудов стаж по специалност от професионално направление „Психология“;

2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи и ползва компютърни информационни системи, приложения и програми.

2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: Поверително.

 

3. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

3.1.    Провежда изследвания за оценка на психосоциалния климат, мотивация и удовлетвореност от труда и предлага подходи по тяхното подобряване.

3.2.    Периодично провежда изследвания и оценка на личностните характеристики на личния състав.

3.3.    Изследва и анализира източниците на стреса на работната среда и предлага мерки за тяхното редуциране.

3.4.    Участва в обучение за повишаване на психологичните умения на различните категории командири/началници за работа с гвардейците.

3.5.    Подпомага командирите/началниците, провеждащи занятия по военно-лидерска подготовка, мотивация, екипност и управление на стреса.

3.6.    Провежда индивидуално и групово консултиране и кризисни интервенции.

3.7.    При необходимост участва в комисията по назначаване на военна служба в Националната гвардейска част.

3.8.    Изпълнява дейности, свързани с адаптацията на новопостъпили военнослужещи.

3.9.    Изготвя и представя по команден ред периодични отчети, анализи и препоръки.

3.10.  Извършва оценка на психологическата пригодност на кандидатите за приемане на военна служба.

3.11.  Участва в годишното и месечно планиране и отчитане относно психологическото осигуряване във формированието.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - заплата за длъжността в размер от 1080 лева до 1270 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

III. Длъжност: „Старши експерт“ в „Солисти“ на „Изпълнителски състав“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили“ – 1 (една) щатна бройка.

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили, Изпълнителски състав, „Солисти“.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: Е3-6

Код по НКПД: 2422  6046

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1 Минимална образователна степен: бакалавър.

2.2. Притежаван певчески глас:

Алт/Мецосопран/Сопран/Тенор/Баритон/Бас.

2.3. Професионален опит по специалността: Не се изисква.

2.4. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част;

2.5. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

 

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

3.1. Професионално и лоялно изпълнява задълженията си на певец-солист в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.2. Извършва репетиционна, концертна и творческа дейност в състава на Ансамбъла под ръководството на музикалния ръководител и хореографа;

3.3. Подготвя се по предварително зададения репертоар и се явява със заучен материал на репетициите и изявите;

3.4. Представя пред художествения съвет на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили идеи за собствените си изпълнително-творческа дейност, репертоарен план и сценичен облик;

3.5. По време на изявите, освен солови изпълнява и групови певчески задачи;

3.6. Поддържа професионалните си умения на певец-солист. Поддържа сценичния си вид и работи за гласовата и физическата си подготовка;

3.7. Участва в репетиции самостоятелно и/или съвместно с други изпълнители и състави от ПАВС, съгласно утвърден график;

3.8. Пее акапелно или с музикален съпровод – както самостоятелно, така и в певчески колективи;

3.9. Полага грижи за опазването на предоставените му оборудване, сценични костюми и имущество, както и на имуществото, с което борави при изпълнение на дейността си.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - заплата за длъжността в размер от 1080 лева до 1270 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

IV. Длъжност: „Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло” в „Интендантска работилница“ на рота за Логистично осигуряване в Националната гвардейска част – 1 (една) щатна бройка

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Рота за логистично осигуряване, Интендантска работилница.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: И2-14

Код по НКПД: 8111 2027

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1 Минимална образователна степен: ІІ ст. проф. квалификация и/или завършен Х клас.

2.2. Професионално направление – шивачество, химическо чистене.

2.3. Наименование на специалността – шивач, специалист по химическо чистене.

2.4. Професионален опит - не се изисква определен.

2.5. Ниво на достъп до класифицирана информация: „Служебно ползване”.

 

3. ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

3.1. Приема и ремонтира личните предпазни средства и защитното облекло, облеклото, снаряжението и постелочните принадлежности на военнослужещите от структурните звена в Националната гвардейска част.

3.2. Извършва неотложен ремонт на личните предпазни средства и защитното облекло и облеклото на военнослужещите от Националната гвардейска част.

3.3. Получава разходни материали от началника на интендантска работилница.

3.4. Изпълнява и допълнително възложени задачи от началника на интендантска работилница.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - заплата за длъжността в размер от 800 лева до 870 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  1. Заявление за постъпване на работа (по образец).
  2. Съгласие за обработка на лични данни (по образец).
  3. Автобиография с включени имейл и телефонен номер (CV).
  4. Документ за самоличност (за сверяване на данните).
  5. Диплома за завършено образование и копие от нея (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документа е регистриран в Националния регистър за информация и документация).
  6. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.
  7. Копия от документи, удостоверяващи притежавана квалификация.

 

VІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Срок за подаване на документи - до 20.11.2023 г. Не се приемат документи, подадени след определения срок.

2. Документите по т. V, посочени като образци, са приложени към настоящата обява.

3. В едно заявление, кандидатът може да посочи повече от една длъжност.

4. Място за подаване на документи – регистратура за некласифицирана информация в Националната гвардейска част (гр. София, бул. Асен Йорданов № 2) - всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа.

Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938.

 

VІІ. ПРОЦЕДУРА ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ И НАЗНАЧАВАНЕ:

- До 24.11.2023 г. - запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

- Допуснатите кандидати, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността, ще бъдат уведомени за датата и часа на явяването им за провеждане на събеседване.

- След провеждането на събеседване за оценка на професионалните познания на допуснатите кандидати, одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени за сключване на трудово споразумение.

- Преди сключването на трудово споразумение одобрените кандидати ще се запознаят в пълен обем с длъжностните си характеристики и с условията за труд, почивка и заплащане.

- Трудовите договори с одобрените кандидати ще бъдат сключвани по чл. 68 в условията на чл. 70 от КТ, а не по чл. 86, чл. 96 или 107а от КТ.

- Назначаването на длъжност: „Старши експерт“ в отделение „Координация и връзки с обществеността” ще бъде извършено след получаването на достъп до класифицирана информация до ниво „Поверително“.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.