A+ A A-

О Б Я В А Военно формирование 54 800 - Национална гвардейска част обявява процедура за заемане на следните вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение.

О Б Я В А
военно формирование 54 800 - Национална гвардейска част
обявява процедура за заемане на следните вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение.

Обявената процедура не е избор по смисъла на Раздел III. или конкурс по смисъла на Раздел IV. от Кодекса на труда. Нито една от обявените длъжности не е изборна или конкурсна.
 

I. Длъжност: Главен специалист в Регистратура за класифицирана информация на сектор „Сигурност на информацията“ в командването на Националната гвардейска част - 1 (една) щатна бройка
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, командване на Националната гвардейска част, сектор „Сигурност на информацията“, Регистратура за класифицирана информация.
Ниво администрация:            ТН1
Код на длъжностно ниво:  С1-10
Код по НКПД:                      3359 3026
Длъжност:  Главен специалист

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
2.1. Минимална образователна степен: Средно образование.
2.2. Професионален опит: Не се изисква.
2.3. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част.
2.4. Ниво на достъп до класифицирана информация: „Секретно”.
2.5. Умения за работа в екип.

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
3.1. Получава, отчита, съхранява и подготвя за изпращане документи, свързани с дейността на Националната гвардейска част.
3.2. Получава, обработва и съхранява предоставената информация в архив.
3.3. Води регистъра за отчет на класифицирани технически носители.
3.4. Извършва ежемесечни проверки за наличността на необходимата база данни.
3.5. Подпомага дейностите в сектор „Сигурност на информацията”.
3.6. Подготвя цялата документация, съдържаща класифицирана информация за годишна проверка.
3.7. Изготвя необходимите справки и отчети за анализа на документооборота на класифицираната информация.
3.8. Спазва изискванията за защита на личните данни.
3.9. Изготвя необходимите справочни документи.
3.10. Познава и следи за точното и строго спазване на изискванията на ръководните документи по секретността и опазване на държавната и служебна тайна от личния състав – ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
3.11. След приключване на работния ден да прекратява работа със спазване на изискванията за запазване на информацията и техническата безопасност.
3.12. При изпълнение на трудовите задължения стриктно да се спазват правилата по създаването, обработването, съхраняването и унищожаването на класифицирана информация, както и защитата и от нерегламентиран достъп..

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 780 лева до 873 лева.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

II. Длъжност: Старши експерт в отделение „Тил” на щаба в Националната гвардейска част - 1 (една) щатна бройка
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, щаб на Националната гвардейска част, отделение „Тил“.
Ниво администрация:            ТН1
Код на длъжностно ниво:  Е3-6
Код по НКПД:                      2422  6046
Длъжност:  Старши експерт

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
2.1. Минимална образователна степен: бакалавър.
2.2. Професионална област: Социални, стопански и правни науки
2.3. Професионално направление: Икономика
2.4. Професионален опит: Не се изисква.
2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да притежава отлична компютърна грамотност – Internet, MS Word, MS Excel и PowerPoint..
2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: „Поверително”.
2.7. Умения за работа в екип.

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
3.1. Обобщава и анализира заявените от структурите в Националната гвардейска част материали, консумативи и услуги, необходими за дейността им.
3.2. Изготвя заявки за отпускане на финансови средства по параграфите на съответните разпоредители с кредити до командира на Националната гвардейска част.
3.3. Изготвя изискванията вписвани в отправяните към потенциалните доставчици на стоки и услуги запитвания с оглед задоволяване на потребностите на заявителите от качествени стоки и услуги, при най-изгодни за бюджета на Националната гвардейска част условия.
3.4. Провежда на произволен принцип маркетингови проучвания на пазара за предлагането и цените на стоките и услугите, съответствието им с изискванията на Националната гвардейска част вписвани в запитванията и изготвя маркетингови доклади с предложения за закупуване на стоки и услуги.
3.5. Участва в комисии за разглеждане и оценка на предложения за избор на изпълнител на обществени поръчки;
3.6. Попълва необходимата информация в Профила на купувача в „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“ и следи за нейното публикуване в законово регламентираните срокове;
3.7. Изготвя справки, анализи, становища и предлага решения по въпроси, свързани с дейността на отделението.

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 980 лева до 1150 лева.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

III. Длъжност: Старши експерт в отделение „Координация и връзки с обществеността” на щаба в Националната гвардейска част - 1 (една) щатна бройка
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, щаб на Националната гвардейска част, отделение „Координация и връзки с обществеността“.
Ниво администрация:            ТН1
Код на длъжностно ниво:  Е3-6
Код по НКПД:                      2422  6046
Длъжност:  Старши експерт

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
2.1. Минимална образователна степен: бакалавър.
2.2. Професионална област: Социални, стопански и правни науки
2.3. Професионално направление: Психология
2.4. Професионален опит: Не се изисква.
2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част.
2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: „Поверително”.
2.7. Умения за работа в екип.

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
3.1. Провежда изследвания за оценка на психосоциалния климат, мотивация и удовлетвореност от труда и предлага подходи по тяхното подобряване.
3.2. Периодично провежда изследвания и оценка на личностните характеристики на личния състав.
3.3. Изследва и анализира източниците на стреса на работната среда и предлага мерки за тяхното редуциране.
3.4. Участва в обучение за повишаване на психологичните умения на различните категории командири/началници за работа с гвардейците.
3.5. Подпомага командирите/началниците, провеждащи занятия по военно-лидерска подготовка, мотивация, екипност и управление на стреса.
3.6. Провежда индивидуално и групово консултиране и кризисни интервенции.
3.7. При необходимост участва в комисията по назначаване на военна служба в Националната гвардейска част.
3.8. Изпълнява дейности, свързани с адаптацията на новопостъпили военнослужещи.
3.9. Изготвя и представя по команден ред периодични отчети, анализи и препоръки.
3.10. Участва в годишното и месечно планиране и отчитане относно психологическото осигуряване в поделението..

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 980 лева до 1150 лева.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

IV. Длъжност: Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили - 1 (една) щатна бройка
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили
Ниво администрация:                            ТН1
Код по длъжностно ниво:                  Е2-5
Код по НКПД:                                      2422 6041

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
2.1. Минимална образователна степен: бакалавър.
2.2. Професионална област: Социални, стопански и правни науки
2.3. Професионално направление: Администрация и управление
2.4. Професионален опит: Не се изисква.
2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част;
2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.
2.7. Умения за работа в екип.

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
3.1. Професионално и лоялно ръководи личния състав на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;
3.2. Организира, контролира и отговаря за репетиционната, творческа и концертна дейност на Ансамбъла;
3.3. Планира подготовката, осъществява контрол, анализира дейността, администрира и отговаря за служителите в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;
3.4. Инициира обновяването на репертоара на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;
3.5. Предлага и организира подготовката на концертни спектакли по различни поводи;
3.6. Контролира и изисква спазването на установения ред и дисциплина по време на репетиции, концерти, публични изяви, турнета и ежедневната работна дейност от личния състав на Ансамбъла;
3.7. Контролира опазването на предоставените за ползване от Ансамбъла сграден фонд, оборудване, сценични костюми и имущества;
3.8. Ръководи художествения съвет и организира неговата дейност.

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 1000 лева до 1176 лева.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.


V. Длъжност: Танцьор по Допълнително разписание на длъжностите в Представителен ансамбъл на въоръжените сили (мъж) – 1 (една) бройка
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили.
Ниво администрация:            ТН1
Код на длъжностно ниво:  С1-10
Код по НКПД:                    2653 3003

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
2.1 Минимална образователна степен: III ст. проф. квалификация и/или средно образование.
2.2. Специалност: Български танци/Модерни танци/Хореография /Класически танци
2.3. Професионален опит: Не се изисква;
2.4. Професионалните възможности като танцьор се доказват пред работодателя.
2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Не се изисква.
2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: Не се изисква определено.
2.7. Умения за работа в екип.

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
3.1. Професионално и лоялно изпълнява задълженията си на танцьор в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
3.2. Извършва репетиционна, концертна и творческа дейност в състава на Ансамбъла под ръководството на хореографа на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
3.3. Подготвя се по предварително зададения танцов репертоар и се явява със заучен материал на репетициите и изявите.
3.4. Изпълнява танци самостоятелно, с партньор или като част от танцувална група.
3.5. Участва в репетиции самостоятелно и/или съвместно с други изпълнители и състави от ПАВС под ръководството на хореографа, съгласно утвърден график.
3.6. Поддържа като танцьор сценичния си вид и работи за физическата си подготовка и психическата издръжливост.

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер 780 лева.
Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Заявление за постъпване на работа.
Автобиография с включени имейл и телефонен номер.
Документ за самоличност (след сверяване на данните се връща).
Копие от диплома за завършено образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документа е регистриран в Националния регистър за информация и документация).
Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.
Медицинско свидетелство за постъпване на работа (при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).
Копия от документи, удостоверяващи притежаваната квалификация.
Притежавано разрешение за достъп до класифицирана информация или съгласие за проучване.

VIІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Срок за подаване на документи - до 30.05.2023 г. Не се приемат документи, подадени след определения срок.
2. Място за подаване на документи – регистратура за некласифицирана информация в Националната гвардейска част (гр. София, бул. Асен Йорданов № 2) - всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.
Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-929.

VІIІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ:
До 02.06.2023 г. подходящите за заемането на длъжностите кандидати ще бъдат уведомени по телефон или имейл за датата и часа на явяването им за провеждането на събеседване за оценяване на професионалните им познания и умения. Списъкът на допуснатите до събеседване кандидати ще бъде поставен на Контролно-пропускателния пункт на Националната гвардейска част.
От 05.06.2023 г. до 16.06.2023 г. ще се проведе събеседване със съответстващите, подходящи за заемането на длъжностите кандидати за назначаване на вакантни длъжности.
При необходимост от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. ще се проведе повторно събеседване с част от кандидатите.

С одобрените след събеседването кандидати ще бъдат сключени трудови договори за обявените вакантни длъжности.

Обявената процедура не е избор по смисъла на Раздел III. или конкурс по смисъла на Раздел IV. от Кодекса на труда. Нито една от обявените длъжности не е изборна или конкурсна и не е за работа в държавната администрация. Трудовите договори ще бъдат сключвани по чл. 68 в условията на чл. 70 от КТ, а не по чл. 86, чл. 96 или 107а от КТ.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.