A+ A A-

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г. в Националната гвардейска част – гр. София

1. Със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в Националната гвардейска част – военно формирование 54 800 - гр. София за 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници,както следва:

 

по

ред

Наимено-вание на вакантната длъжност

Брой

Основни изисквания на длъжността

Допълнителни изисквания

Възможност за заемане от жени

Минимално образование и квалификация

Минимално ниво

на достъп до

класифицирана

информация

1.

Гвардеец

40

Средно образование

Поверително

Ръст 175 - 185 см, БМИ от 20 – 30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото

Да

2.

Номер от разчет

1

Средно образование

Поверително

 

Да

3.

Младши охранител

1

Средно образование

Поверително

 

Да

4.

Младши шофьор

2

Средно образование, водач на МПС категория „D”

Поверително

Валидна категория „D”

Да

5.

Младши шофьор

1

Средно образование, водач на МПС категория „С+E”

Поверително

Валидна категория „С+E”

Да

6.

Младши шофьор

5

Средно образование, водач на МПС категория „С”

Поверително

Валидна категория „С”

Да

Всичко за военно формирование 54800

50

 

 

 

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- да имат средно или по-високо образование;

- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия;

- да са годни за военна служба;

- да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- да нямат друго гражданство;

- да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;

- да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- да са психологично пригодни за военна служба.

 

3. Кандидатите за приемане на военна служба на длъжности в Националната гвардейска част, следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централното военно окръжие по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 21.04.2022 г.

Заявленията на кандидатите да бъдат попълнени четливо, като задължително се посочва адрес за кореспонденция, телефонен номер и е-mail. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности. Към заявленията да са приложени следните документи:

3.1. Автобиография;

3.2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система;

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

3.4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от ЗОВСРБ;

3.5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават по-високо);

3.6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

3.7. Копие от военноотчетна книжка стр. 2, 3, 8 и 9 (ако има такава);

3.8. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба;

3.9. Свидетелство за съдимост за работа в Министерство на отбраната;

3.10. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

3.11. Декларация, че нямат друго гражданство;

3.12.  Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”;

3.13. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);

3.14. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

3.15. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на валидност на протокола според заключението е както следва:

3.15.1. „Психологично пригоден за военна служба“ – 12 месеца.

3.15.2. „Психологично непригоден за военна служба“ – 6 месеца.

3.16. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба (издава се от структурите на Военномедицинска академия (ВМА) и се изпраща служебно до съответната структура на ЦВО);

3.17. Съгласие за обработка на лични данни (Приложение 2)

3.17. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността (копие от свидетелството за правоуправление на МПС, за завършени курсове за военноотчетната специалност и др.).

 

4. До 29.04.2022 г. структурите на Централното военно окръжие да изпратят в Националната гвардейска част заявленията заедно с комплектуваните документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

 

5.   На 11.05.2022 г. кандидатите за приемане на военна службаще бъдат уведомени на посочения от тяхадрес за кореспонденция или е-mail за точния час, датата и мястото за провеждането на оценка на психологичната пригодност или за причината, поради която няма да им бъде извършена такава.

От 16.05.2022 г.до 18.05.2022г. ще се проведе оценка на психологичната пригодност на кандидатите за приемане на военна служба.

Кандидат, който е оповестен и не се яви на оценката или чийто резултат за оценката на психологическата му пригодност е „психологично непригоден за приемане на военна служба“, отпада от конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

 

6. До20.05.2022 г. ще бъдат уведомени допуснатите до участие в конкурса кандидати получили оценка „психологично пригоден за приемане на военна служба“ на посочения от тях адрес за кореспонденция или е-mail за часа, датата и мястото за провеждане на конкурса.

 

7. Входящият бал за всеки допуснат кандидат се формира (за посоченото на първо място в заявлението желание на кандидата), както следва:

- За всяка притежавана военноотчетната специалност, което се удостоверява с документ (свидетелство, удостоверение, диплома) за завършено обучение - по 5 точки;

- За притежавано висше образование – 5 точки;

- За оценка от диплома за средно или по-високо образование – средната оценка от дипломата се умножава по 4 и се закръгля до цяло число. (Пример: оценка от диплома 5,30 х 4 = 21,2. Определят се 21 точки).

- За кандидати, които са били на военна служба (кадрова военна служба) и не са освобождавани поради налагане на дисциплинарно наказание „уволнение” - 5 точки.

 

8. Конкурсът включва измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит – тест за обща култура и събеседване.

8.1. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” - приложение № 8 от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ (съгласно Приложение № 1).

8.2. Тестът за проверка на общата култура на кандидатите включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка. Времето за провеждане на теста е с продължителност 60 минути.

 

9. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част се класират по бал в низходящ ред формиран като сума от:

- Точките от входящия бал;

- Точките от изпита по физическа подготовка;

- Точките от теста по обща култура;

- Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал, на по-предно място се класира кандидата, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 

10. От конкурса отпадат и няма да бъдат класирани:

10.1. Неявилите се кандидати.

10.2. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част за длъжността „Гвардеец”, които не отговарят на допълнителните изисквания за заемане на длъжността по антропометрични данни.

10.3. Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив.

10.4 Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура.

 

11. Кандидатите за войници, спечелили конкурса, се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили годините, посочени в точка 2.

 

12. Некласираните кандидати имат право на обжалване на решението за некласирането им пред командира на Националната гвардейска част в 7 (седем) дневен срок от уведомяването им. При наличие на подадени жалби от некласирани кандидати, подписването на договорите за военна служба, приемането на военна служба и назначаването на длъжност на класираните кандидати, засегнати от съответните жалби се извършва след изтичането на сроковете за обжалване по чл. 6, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ, които са:

1. Подаване на жалба – до седем дни от уведомяването на кандидата;

2. Произнасяне по жалбата – до четиринадесет дни от получаването на жалбата.

 

13. Конкурсът ще се проведев Националната гвардейска част от08:00ч. на 26.05.2022 г. и 27.05.2022 г.на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

 

14. Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 – Нормативи за изпит по физическа подготовка, от 8 (осем) листа, некласифицирани.

Приложение № 2 – Съгласие за обработка на лични данни, от 1 (един) лист, некласифициран.

Приложение № 3 – Информация за спецификата и основните функции на обявените вакантни длъжности в НГЧ, от 2 (два) листа, некласифицирани.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.