A+ A A-

О Б Я В А военно формирование 54 800 - Национална гвардейска част обявява процедура за заемане на следните вакантни длъжности за лица, работещи по трудово правоотношение

I. Длъжност: Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили - 1 (една) щатна бройка

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили

Ниво администрация: ТН1

Код по длъжностно ниво: Е2-5

Код по НКПД: 2422 6041

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1. Минимална образователна степен: бакалавър.

2.2. Професионална област: Социални, стопански и правни науки

2.3. Професионално направление: Администрация и управление

2.4. Професионален опит: Не се изисква.

2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част;

2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

2.7. Умения за работа в екип.

 

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

3.1. Професионално и лоялно ръководи личния състав на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.2. Организира, контролира и отговаря за репетиционната, творческа и концертна дейност на Ансамбъла;

3.3. Планира подготовката, осъществява контрол, анализира дейността, администрира и отговаря за служителите в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.4. Инициира обновяването на репертоара на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.5. Предлага и организира подготовката на концертни спектакли по различни поводи;

3.6. Контролира и изисква спазването на установения ред и дисциплина по време на репетиции, концерти, публични изяви, турнета и ежедневната работна дейност от личния състав на Ансамбъла;

3.7. Контролира опазването на предоставените за ползване от Ансамбъла сграден фонд, оборудване, сценични костюми и имущества;

3.8. Ръководи художествения съвет и организира неговата дейност.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 920 лева до 1023 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

II. Длъжност: Старши експерт в „Техническо звено“ на Представителен ансамбъл на Въоръжените сили - 1 (една) щатна бройка

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили, Техническо звено.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: Е3-6

Код по НКПД: 2422  6046

Длъжност: Старши експерт

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1. Минимална образователна степен: бакалавър.

2.2. Професионална област: Изкуства

2.3. Професионално направление: Театрално и филмово изкуство/ Музикално и танцово изкуство

2.4. Специалност: Тонрежисура/Музикални медийни технологии и тонрежисура.

2.5. Професионален опит: Не се изисква.

2.6. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част.

2.7. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

2.8. Умения за работа в екип.

 

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

3.1. Професионално и лоялно изпълнява задълженията си на тонрежисьор в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.2. Прави записи, възпроизвежда, обработва и миксира звукови компоненти. Отговаря за цялостната работа по звука, за всеки запис, репетиция, концерт и официална публична реч;

3.3. Детайлно познава и професионално работи с поверената му техника и апаратура. Поддържа професионалните си умения като тонрежисьор;

3.4. Участва в индивидуални и общи репетиции съгласно утвърден график, като е запознат с репертоара на отделните състави и изпълнители, както и с основните изисквания за тяхното озвучаване и техническа обезпеченост;

3.5. Грижи се за състоянието и опазването на техниката и апаратурата на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили. Следи за техническата им изправност и води техническата им документация.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 900 лева до 1000 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

III. Длъжност: Старши експерт в „Квартет „ЛАДЕНА“ на „Изпълнителски състав“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили“ – 1 (една) щатна бройка

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили, Изпълнителски състав, Квартет „ЛАДЕНА“.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: Е3-6

Код по НКПД: 2422  6046

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1 Минимална образователна степен: бакалавър.

2.2. Притежаван певчески глас:  Алт/Мецосопран/Сопран.

2.3. Професионален опит: Не се изисква

2.4. Вокалните възможности като певец – народно пеене се доказват пред комисия, назначена със заповед на работодателя

2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част.

2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

2.7. Умения за работа в екип.

 

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

3.1. Професионално и лоялно изпълнява задълженията си на певец – народно пеене в квартет „Ладена“ в Представителния ансамбъл на въоръжените сили;

3.2. Извършва репетиционна, концертна и творческа дейност в състава на Ансамбъла под ръководството на музикалния ръководител и хореографа;

3.3. Подготвя се по предварително зададения репертоар и се явява със заучен материал на репетициите и изявите;

3.4. По време на изявите, освен групови певчески задачи изпълнява и солови;

3.5. Поддържа професионалните си умения на певец – народно пеене. Поддържа сценичния си вид и работи за гласовата и физическата си подготовка;

3.6. Пее акапелно или с музикален съпровод – както в певчески колективи, така и самостоятелно;

3.7. Полага грижи за опазването на предоставените му оборудване, сценични костюми и имущество, както и на имуществото, с което борави при изпълнение на дейността си.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 900 лева до 1000 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

IV. Длъжност: „Старши експерт в „танцова формация „АЛГАРА“ на „Изпълнителски състав“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили“ – 2 (две) щатни бройки

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили, Изпълнителски състав, танцова формация „АЛГАРА“.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: Е3-6

Код по НКПД: 2422  6046

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1 Минимална образователна степен: бакалавър.

2.2. Професионална област: Изкуства

2.3. Професионално направление: Музикално и танцово изкуство

2.4. Специалност: Българска народна хореография/Съвременни танцови техники/Балетно изкуство/Танцово изкуство

2.5. Професионален опит: Не се изисква;

2.6. Професионалните възможности като танцьор се доказват пред комисия, назначена със заповед на работодателя.

2.7. Допълнителна квалификация/обучение: Да умее да работи на ниво „Потребител” със системен и приложен софтуер, използван в Националната гвардейска част;

2.8. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

2.9. Умения за работа в екип.

 

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

3.1. Професионално и лоялно изпълнява задълженията си на танцьор в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.2. Извършва репетиционна, концертна и творческа дейност в състава на Ансамбъла под ръководството на хореографа на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.3. Подпомага подготовката на главните специалисти в танцова формация „АЛГАРА“;

3.4. Подпомага и замества хореографа на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили при:

- изготвянето на танцовия репертоар на танцова формация „Алгара“;

- разучаването и усвояването на хореографията при провеждането на репетициите;

3.5. Изпълнява танци самостоятелно, с партньор или като част от танцувална група;

3.6. Участва в репетиции самостоятелно и/или съвместно с други изпълнители и състави от ПАВС под ръководството на хореографа, съгласно утвърден график;

3.7. Поддържа като танцьор сценичния си вид и работи за физическата си подготовка и психическата издръжливост.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 900 лева до 1000 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

V. Длъжност: „Главен специалист в „танцова формация „АЛГАРА“ на „Изпълнителски състав“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили“ – 2 (две) щатни бройки

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

Длъжността се намира в: Министерство на отбраната, в.ф. 54 800 - Национална гвардейска част, Представителен ансамбъл на Въоръжените сили, Изпълнителски състав, танцова формация „АЛГАРА“.

Ниво администрация: ТН1

Код на длъжностно ниво: С1-10

Код по НКПД: 2653 3003

 

2. ЗНАНИЯ И ОПИТ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

2.1 Минимална образователна степен: III ст. проф. квалификация и/или средно образование.

2.2. Специалност: Български танци/Модерни танци/Хореография /Класически танци

2.3. Професионален опит: Не се изисква;

2.4. Професионалните възможности като танцьор се доказват пред комисия, назначена със заповед на работодателя.

2.5. Допълнителна квалификация/обучение: Не се изисква.

2.6. Ниво на достъп до класифицирана информация: За служебно ползване.

2.7. Умения за работа в екип.

 

3. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

3.1. Професионално и лоялно изпълнява задълженията си на танцьор в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.2. Извършва репетиционна, концертна и творческа дейност в състава на Ансамбъла под ръководството на хореографа на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили;

3.3. Изпълнява танци самостоятелно, с партньор или като част от танцувална група;

3.4. Участва в репетиции самостоятелно и/или съвместно с други изпълнители и състави от ПАВС под ръководството на хореографа, съгласно утвърден график;

3.5. Поддържа като танцьор сценичния си вид и работи за физическата си подготовка и психическата издръжливост.

 

4. ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ - начална заплата за длъжността в размер от 700 лева до 759 лева.

Върху заплатата за длъжност се начислява и добавка за работа в МО в размер на 32 %, с което се формира основната заплата.

 

VI. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление за постъпване на работа.

2. Автобиография с включени имейл и телефонен номер.

3. Документ за самоличност.

4. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – посочва се номерът, под който документа е регистриран в Националния регистър за информация и документация).

5. Ксерокопие от трудова (служебна, осигурителна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия (служебния, осигурителния) стаж.

6. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

7. Копия от документи, удостоверяващи притежаваната квалификация.

8. Притежавано разрешение за достъп до класифицирана информация или съгласие за проучване.

 

VIІ. РЕД И СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Срок за подаване на документи - до 17.01.2022 г. Не се приемат документи, подадени след определения срок.

2. Място за подаване на документи – регистратура за некласифицирана информация в Националната гвардейска част (гр. София, бул. Асен Йорданов № 2) - всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа.

Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-929.

 

VІIІ. ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ:

1. До 18.01.2022 г. - запознаване с документите на кандидатите и допускане до участие в процедурата на тези, които отговарят на изискванията.

2. На 19.01.2022 г. допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за:

- провеждането на оценяване на професионалните умения на кандидатстващите за вакантни длъжности в танцова формация „АЛГАРА“;

- провеждането на оценяване на професионалните умения на кандидатстващите за вакантна длъжност в квартет „Ладена“;

- провеждането на събеседване за оценяване на професионалните познания на кандидатите за вакантни длъжности „главен експерт“ в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и „старши експерт“ в „Техническо звено“ на Представителен ансамбъл на Въоръжените сили.

3. На 20.01.2022 г. – оценка на професионалните умения на кандидатстващите за длъжности в танцова формация „АЛГАРА“ на „Изпълнителски състав“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили.

За оценка на професионалните умения на кандидатстващите за длъжности в танцова формация „АЛГАРА“ кандидатите трябва да подготвят 3 (три) комбинации: – фолклорен танц, характерен танц (танци на народите) и модерен танц (балет). Всеки от танците да е не по-дълъг от 90 секунди и музикалния съпровод да е подготвен на флаш памет. Ще бъдат проверени и следните качества на кандидатите - отскок, въртеливост, разгъване, ритмичност и схватливост.

За резултатите от оценяването ще бъдат уведомени до 15:00 ч. на 21.01.2022 г.

4. На 21.01.2022 г. – оценка на професионалните умения на кандидатстващите за длъжност в квартет „Ладена“ на „Изпълнителски състав“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили.

За оценка на професионалните умения на кандидатстващите за длъжност в квартет „Ладена“ кандидатите трябва да подготвят 3 (три) песни. Всяка от песните да е не по-дълга от 180 секунди и музикалния съпровод да е подготвен на флаш памет. Ще бъдат проверени и следните възможности на кандидатите - диапазон на гласа, умение за владеене на различни стилове в народното пеене и лекота на изпълнението.

За резултатите от оценяването ще бъдат уведомени до 15:00 ч. на 24.01.2022 г.

5. На 24.01.2022 г. от 10:00 ч. – събеседване с кандидатите за назначаване на длъжности в танцова формация „АЛГАРА“.

6. На 25.01.2022 г. от 10:00 ч. – събеседване с кандидатите за назначаване на длъжност в квартет „Ладена“.

7. На 26.01.2022 г. от 10:00 ч. – събеседване за оценка на професионалните познания на кандидатите за вакантни длъжности „главен експерт“ в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили и „старши експерт“ в „Техническо звено“ на Представителен ансамбъл на Въоръжените сили.

Обявяването на кандидатите допуснати до събеседване ще бъде обявено на Контролно-пропускателния пункт на Националната гвардейска част и на сайта на Националната гвардейска част www.guards-bg.com.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.