A+ A A-

О Б Я В А за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, на 24.02.2021 г. и 25.02.2021 г. в Националната гвардейска част – гр. София

1. Със заповед № ОХ-22/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестрантна военна службав Гвардейски представителен духов оркестър – военно формирование 54 800 - гр. София, чрезприемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища. Вакантното място е описано в Приложение 1 на обявата.

2. Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – към датата на приемане на военна служба да им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределната възраст по чл. 160 от ЗОВСРБ за военното звание, изискващо се за заеманата длъжност;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Да нямат друго гражданство;

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност;

- Да са психологично пригодни за приемане на военна служба.

3. Съгласно заповед № РД-73/20.01.2021 г. на командира на Националната гвардейска част, кандидатите за посоченатапо-горе вакантнадлъжност следва да подадат заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене на постоянния си адрес в срок до 11.02.2021 г. с приложени към него:

3.1. Автобиография;

3.2. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (дипломи за завършено образование);

3.3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

3.4. Свидетелство за съдимост за работа в МО;

3.5. Декларация, че срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

  1. Декларация, че нямат друго гражданство;
  2. Декларация, че не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
  3. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско звание от притежаваното от тях в резерва (ако има такова);
  4. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни (към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни);
  5. Удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);
  6. Копие от военноотчетна книжка (ако има такава);
  7. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от военномедицинските органи. При преминаване на медицински прегледи за издаване на експертното решение, кандидатите да представят лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус и медицинско удостоверение от районния психодиспансер;
  8. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);
  9. Копие от заповед за освобождаване от военна служба (при условие, че отговаря на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ);
  10. Лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус.

Горепосочените документи, с изключение на тези по т. 2, т. 3, т. 4, т. 10, т. 11, т. 13 и т. 14, да се изготвят по образец, предоставен от структурите на ЦВО.

4. До 16.02.2021 г. структурите на Централното военно окръжие да изпратят в Националната гвардейска част заявленията заедно с комплектуваните документи на кандидатите, които отговарят на изискванията на конкурса.

5.  В 09:00 ч. на 22.02.2021 г. и 23.02.2021 г. кандидатите за приемане на военна служба да се явят в Националната гвардейска част за оценка на психологичната им пригодност за приемане на военна служба.

Кандидат, чийто резултат отоценката на психологическата му пригодност е „психологично непригоден за приемане на военна служба“, отпада от конкурса и не се класира, съгласно изискванията на чл. 141. ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

6.На 23.02.2021 г.след установяването на резултатите от оценката на психологичната пригодност по .т. 5 и след приключването на работата на комисията по проверка на редовността и комплектността на документите на кандидатите, допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено.

7. Конкурсът включва изпит на музикален инструмент, изпит по физическа подготовка,изпит – тест за обща култура и събеседване.

7.1. Изпитът на музикален инструмент включва изпълнение на:

- гама до пет знака- изпълнение, зададено от комисията;

- етюд и пиеса - по избор на кандидата;

- изпълнение на зададен от комисията нотен текст в момента на провеждане на конкурса (прима виста).

Точките за този изпит се определят, както следва:

- за отлично изпълнение - 400 точки;

- за много добро изпълнение - 300 точки;

- за добро изпълнение - 200 точки;

- за удовлетворително изпълнение - 100 точки.

7.2. Изпитът по физическа подготовка на кандидатите ще се проведе чрез определяне на качествата им за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” - приложение № 8 от „Ръководство по физическа подготовка и организиране на спортната дейност във Въоръжените сили на Република България“ (съгласно Приложение № 2).

7.3. Тестът за обща култура включва 100 въпроса, като за всеки правилен отговор на въпрос се дава по една точка.

8. Кандидатите за приемане на военна служба в Националната гвардейска част се класират по бал в низходящ ред, формиран като сума от:

- Точките от изпитaна музикален инструмент;

- Точките от изпита по физическа подготовка;

- Точките от теста по обща култура.

9. Кандидати, които са получили под 200 точки на изпита по физическа подготовка или под 30 точки за отделен норматив, отпадат от конкурса и няма да бъдат класирани.

Кандидати, които са получили под 40 точки на теста за обща култура, отпадат от конкурса и няма да бъдат бъдат класирани.

10. Некласираните кандидати имат право на обжалване на решението за некласирането им пред командира на НГЧ, в 7-дневен срок от уведомяването им, съгласно чл. 6, ал. 3, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

11. Кандидатът за оркестрант, спечелил конкурса, се приема на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не енавършил годините,посочени в точка 2.

12. За длъжностно лице, отговорно за провеждане на конкурса, е определен Командирът на Националната гвардейска част.

13. Конкурсът ще се проведев Националната гвардейска част от 09:00ч. на 24.02.2021 г. и 25.02.2021 г. на адрес: гр. София, бул. Асен Йорданов № 2.

13. Телефони за информация: 02/92-28-906, 02/92-28-938.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Списък на вакантна длъжност за сержант от Гвардейския представителен оркестър за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, 1 (един) лист, некласифициран.

Приложение № 2– Нормативи за изпит по физическа подготовка от 8 (осем) листа, некласифицирани.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.