A+ A A-

 

НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ  

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА ВОЕННА СЛУЖБА

 

Попълнете нашите редици! Нека заедно да служим на България!

С чест и достойнство да носим гвардейската униформа и любовта към Родината в сърцата си!

Националната гвардейска част е приемник на създадената през 1879 г. лична гвардия на княз Александър І Батенберг. Със създаване на държавата и встъпване в длъжност на новия княз, възниква необходимостта от изграждане на специална военна част с охранителни и церемониални функции.

Изборът пада върху Софийска № 1 конна сотня. На 30 юни /стар стил/ или 12 юли /нов стил/ тя осъществява първия официален ескорт на българския княз. При тържественото шествие по софийските улици, сотнята за първи път е предвождана от личния флаг на княз Александър І.

За блестящото посрещане на българския държавен главаПърва коннасотня е определена с указ №28 от 30.08.1879 г. за Собствен конвой на княза.

С Постановление № 124 на Министерския съвет от 14 май 2001 г. Националната гвардейска част е утвърдена като представително военно формирование на Българската армия. Тя участва при провеждането на представителни и протоколни мероприятия с национално значение, в които участват Президентът на Републиката, Председателят на Народното събрание, Министър-председателят, Министърът на отбраната и Началникът на отбраната..

Тя е един от символите на държавната власт заедно с националната знаме, герба и химна на страната.

В своята дейност гвардейците се ръководят от утвърдена през годините система от гвардейски принципи и ценности.

ГВАРДЕЙСКИ ЦЕННОСТИ:

Вярност: Да се спазва Конституцията на Република България и се изпълняват безпрекословно законите, уставите и заповедите на командирите. Да се съхранят утвърдените духовни ценности.

Храброст: Безстрашно да се защитават целостта и независимостта на страната и интересите на народа.

Дълг и чест: Да се приема заповяданата мисия и нейното изпълнение като лична отговорност. Да не се нарушават общоприетите правни и морални норми.

Безкористна служба: Да се поставя успеха и благото на Родината, народа и останалите военнослужещи над собственото благополучие и интереси.

Достойнство: Безупречно да се изпълняват воинските задължения и да се служи за пример в обществото.

ПРИНЦИПИ НА ГВАРДЕЕЦА:

- Аз съм гвардеец – един от защитниците на 13-вековното ни Отечество. Служа във формирование - символ на българската държава.

- За защитата на Отечеството и просперитета на своя народ не бих пожалил и живота си.

- Горд съм, че служа в армия без пленено бойно знаме. Стремя се да множа нейните успехи и да славя името й.

- Пазя авторитета на държавата, честта и достойнството на всички хора.

- Изпълнявайки воинския си дълг се ръководя от традиционните гвардейски ценности. Нося пълна отговорност за всички свои действия.

НА КАКВИ ИЗИСКВАНИЯ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ КАНДИДАТЪТ ЗА ГВАРДЕЕЦ?

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:

- Ръст 175 - 185 см, БМИ от 20 – 30 %, без белези и татуировки по видимите части на тялото;

- Да имат средно или по-високо образование;

- Да не са по-възрастни от 40 години, лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ – не по-възрастни от 44 години;

- Да са годни за военна служба;

- Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

- Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

- Да нямат друго гражданство;

- Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";

- Да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

- Да са психологично пригодни.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

При подаване на заявление до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) по местоживеене по постоянен адрес към него се прилагат следните документи:

1. Автобиография;

2. Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. Кандидатите следва да представят българска диплома за придобито образование или чуждестранна такава, която е легализирана и приравнена към шестобалната система на оценяване в българската образователна система;

3. Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от ЗОВСРБ;

5. Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (акопритежават по-високо);

6. Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни;

7. Копие от военноотчетна книжка стр. 2, 3, 8 и 9 (ако има такава);

8. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;

9. Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от военномедицинските органи;

10. Свидетелство за съдимост за работа в Министерство на отбраната;

11. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили);

12. Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв);

13. Валиден протокол за оценка на психологичната пригодност за военна служба (ако притежават такъв от участие в предишен конкурс). Срокът на валидност на протокола за оценката за психологична пригодност „Първа група“ е 12 месецаот датата на издаването му.

КОЛКО ЧАСА Е РАБОТНАТА СЕДМИЦА И КОЛКО ЧАСОВ Е РАБОТНИЯТ ДЕН?

Нормалната продължителност на служебното време на военнослужещите е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.

Общата продължителност на служебното време на военнослужещия в денонощие не може да надвишава с повече от една втора нормалната дневна продължителност на служебното време.

В случаите на превишаване общата продължителност на служебното време на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение.

За изпълнение на службата през почивните дни на военнослужещия се заплаща допълнително възнаграждение в размер 50 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение, а за дните на официалните празници - допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху основното му възнаграждение.

Служебното време над нормалната му продължителност се компенсира с намалено служебно време.

Изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници се компенсират с почивка.

На военнослужещите се осигурява почивка за хранене с продължителност не по-малко от половин час. При разделяне на служебното време на две или три части сумарното време на почивката не може да бъде по-малко от един час. Времето за почивка не се включва в общата продължителност на служебното време.

КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ДОГОВОРА?

Срокът на първоначалния договор за войниците не може да бъде по-кратък от три години. Срокът на договора за военна служба на войниците може да бъде удължаван не повече от три пъти, като общата продължителност на удължаването не може да надвишава 15 години.

ГВАРДЕЙЦИТЕ ПОЛУЧАВАТ ОСНОВНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ за длъжност и звание в размер на 1616 лева и следните социални придобивки:

 • ● безплатна медицинска помощ във Военномедицинска академия за тях и членовете на семейството им;

 • ● ползване на лечебните, санаториалните и профилактичните заведения, почивните и спортните бази към Министерството на отбраната;
 • ● прием на децата им в детските градини към Министерството на отбраната;
 • ● 200 лева за работа при специфични условия на труд към основното месечно възнаграждение;
 • ● 200 лева за порцион към основното месечно възнаграждение (необлагаема сума);
 • ● по 80 лева пътни пари веднъж в годината за военнослужещия и съпруга/та и по 60 лв. за всяко дете - при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната;
 • ● изплащане на транспортни разходи от местоживеене до месторабота/местослужене на военнослужещите, живеещи в населени места, различни от населените места по месторабота/местослуженето им;
 • ● преференциални условия при получаване на банкови кредити;
 • ● преференциални условия при закупуване на стоки на лизинг;
 • ● получаване на една или няколко SIM карти на преференциални условия от национален мобилен оператор;
 • ● компенсационни суми за живеещите на свободен наем в гарнизон София: за едночленно семейство – 200 лв., за двучленно семейство – 275 лв., за тричленно семейство – 425 лв. и за четиричленно семейство – 450 лв.;
 • ● 2 % добавка върху основното месечно възнаграждение за всяка прослужена година служба в Министерството на отбраната;
 • ● 30 работни дни платен годишен отпуск, като за всяка прослужена година отпускът се увеличава с по един работен ден, но не повече от 40 работни дни общо;
 • ● възможност за ползване на карти за почивка на преференциални цени два пъти годишно в почивните бази и хотели към Министерството на отбраната в морските и планинските ни курорти – Варна, Несебър, Созопол, Сарафово, Боровец, Рибарица и Пампорово.

ПОЧИВНИ БАЗИ И ХОТЕЛИ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА:

ТЕРИТОРИАЛЕН ОТДЕЛ – ВАРНА

Териториален отдел - Варна се намира в курортния комплекс „Св. Константин” – на 8 км северно от град Варна. Разположен е в красив парк на брега на морето. Плажната ивица е с дължина 3,5 км. От изключителна важност за развитието на комплекса е наличието на 7 минерални извора с дълбочина от 1800 до 2050 м, а температурата на водата е от 40 до 60 градуса.

На територията на комплекса се намират хотел „Флагман”, хотел „Адмирал”, хотелите „Фрегата” и „Маяк”.Почивният комплекс разполага със зали за конференции и семинари, спортен център с фитнес, тенискортове, волейболна площадка, лятно кино, медицински и балнеологичен център, плувен басейн с гореща минерална вода.

ХОТЕЛ „ФЛАГМАН”

Хотел „Флагман” посреща своите гости целогодишно. Разполага с 210 легла – в стаи и апартаменти. За доброто обслужване на гостите се грижи персоналът на един бар и на два ресторанта – „Тераса” и „Романтик”.Лятната градина, двата плувни басейна с минерална и с морска вода, перлените вани, хидротерапията и сауната, тенискортовете осигуряват отлични условия не само за почивка, но и за балнеология.

ХОТЕЛ „АДМИРАЛ”

Хотел „Адмирал” се намира на 100 м от плажната ивица. Изграден е до лековит извор в непосредствена близост до хотел „Флагман”. Изцяло е реновиран и разполага с луксозни стаи и с апартаменти, оборудвани с климатици, кабелна телевизия и мини бар. Има конферентна зала и ресторант.

ХОТЕЛ „ФРЕГАТА”

Хотел „Фрегата” е изцяло реновиран, разполага с 216 броя легла. Основният ресторант към почивния дом е с капацитет 220 места. Стъпаловидната архитектура и просторните тераси, в съчетание с високото разположение на хотела, позволяват на гостите да се наслаждават на морския пейзаж.

ХОТЕЛ „МАЯК”

Хотел „Маяк” се намира на десетина минути от плажа и е изцяло реновиран. Разполага със 184 броя легла. Стаите са оборудвани с кабелна телевизия и с климатик. За доброто настроение на почиващите се грижи и персоналът на ресторант „Маяк”.Уникалното съчетание на парк, широка плажна ивица с фин пясък и минерални извори създава отлични условия за една пълноценна почивка в комплекса. А за поддържането на отличната спортна форма на почиващите са изградени волейболно и баскетболно игрище, тенискорт, детски площадки.

КЪМПИНГ ЧАЙКА

Къмпинг „Чайка” е с категория една звезда и се намира на 4 км южно от град Обзор. Разположен е в горски район – прохладна дъбова гора. Къмпингът разполага с 27 броя бунгала. В бунгалата тип „Къща” и тип „Варна” могат да бъдат настанени 4 гости /бунгалата разполагат със спалня и две единични легла/. В бунгало тип „Алпи” могат да бъдат настанени 3 гости /бунгалата разполагат със спалня и едно единично легло/. Всяко бунгало е с обзаведена кухня и отделен санитарен възел.

Къмпингът разполага с 60 палаткоместа и 2 оборудвани места за каравани и кемпери.  В района има и кафе - аперитив с магазин за хранителни и хигиенни продукти. Плажът е с девствена и екологично чиста природа и се намира на 800 метра от къмпинга. В близост е до един от най-красивите плажове в Европа - Иракли. Усамотението, което предлага къмпинг „Чайка” сред зелената прохлада на дъбовата гора,създава необходимите предпоставки за пълноценен отдих.

На 4 км от къмпинг „Чайка” е град Обзор - градът с най-голяма плажна ивица по родното ни Черноморие. Освен с насладата от слънчевите плажове, курортът привлича и със съхранената история – останките от древния град Хелиополис /Градът на слънцето/, основан от гърците, са изложени в малкия парк в центъра на града.

ХОТЕЛ НЕСЕБЪР – МО

Несебър е един от най-старите градове не само в България, но и в Европа. Разположен е на малък полуостров на Черно море между градовете Варна и Бургас. Градът, основан от траките 3 000 г. преди Христа, и днес носи загадъчния дух на старата Месемврия – могат да се видят останките от Акропола и от храма на Аполон и Агора. Десетките църкви и паметници в Несебър са образци на архитектурното и културното влияние на гръцката, римската и византийската епохи. През 1983 г. градът е включен в списъка на ЮНЕСКО за опазване на културното и историческото наследство.

Хотел „Несебър - МО” разполага с централна триетажна хотелска сграда с три нови корпуса, с луксозни бунгала с общо 556 легла.Басейнът с дължина 25 м, детският басейн, джакузи, волейболното игрище, макси шах, велосипедите под наем, детската площадка са на разположение на почиващите.

Хотелът разполага с ресторант с 300 места, дневен бар, а заведението с лятната градина е с капацитет 40 места.

ХОТЕЛ СОЗОПОЛ – МО

През 610 г. пр. н. е. на мястото на днешен Созопол е основана елинска колония („полис“) на милетски гърци под името Аполония Понтика. Името на града идва от бог Аполон, смятан за закрилник на колониите. Историята на Созопол датира от IV-III хилядолетие преди Христа. Тук са открити и се съхраняват мощите на св. Йоан Предтеча.

Курортът се намира на 35 км южно от град Бургас, на 10 км от Черноморец и на около 25 км от Приморско.

Над града се извисява връх Бакърлъка, а близо до Созопол се простира и прочутият Змийски остров. На 20 км южно е устието на река Ропотамо.

Уникалната архитектура от различни епохи, както и старият град, превърнал се в най-голямата забележителност на Созопол, са изключително привлекателна дестинация както за българските, така и за чуждестранните туристи.

Археологическият музей и Картинната галерия са сред най-посещаваните забележителности в курортното градче. Археологическият музей е в списъка на 100-те национални туристически обекта. Уникални са възрожденските църкви „Св. Зосим” и „Св. Богородица”.

Всяка година между 1-ви и 10-ти септември се провеждат празниците на изкуствата „Аполония”.

Хотел „Созопол - МО” е разположен сред прохладна гора и в близост до плажа – на около 250 метра.

Легловата база е с капацитет 168 легла. На разположение на почиващите са двата басейна – 25-метров и детски, както и паркът, ресторантът, откритият бар в близост до басейна. Ресторантът е с капацитет 220 места. А за най-малките е отделен специален детски кът.

ХОТЕЛ САРАФОВО – МО

Сарафово е квартал на град Бургас, разположен на самия бряг на морето с великолепна гледка към целия Бургаски залив. Плажната ивица е с дължина 4 км, покрита с фин пясък, чийто състав е много близък до състава на пясъка в Поморие – съдържа желязо и манган. Морското дъно е полегато и удобно за неопитни плувци и деца.

Непосредствено до квартал „Сарафово” се намира природният резерват „Атанасовско езеро”. На неговата територия гнездят над 300 вида птици и в езерото се срещат около 17 вида риба. „Атанасовското езеро” е привлекателно място за орнитолози и за любители на фотолова.

Хотел „Сарафово” е разположен на самата плажна ивица, сред парк от широколистни и иглолистни видове, на 2 км северно от квартал „Сарафово” и на 5 км южно от град Поморие. Помещенията разполагат с кабелна телевизия,  тераса, отделен санитарен възел, а 28 от тях - с климатик.

ХОТЕЛ ОЛИМП- БОРОВЕЦ

Хотел „Олимп” се намира в сърцето на високопланинския курорт „Боровец”. Близостта на хотела до ски пистите и отправната точка на атрактивни туристически маршрути го правят привлекателен за туристите. В близост се намира резиденцията на българските монарси – „Царска Бистрица”. Оттук започват маршрутите до връх Мусала, връх Мальовица, до Седемте рилски езера, до село Бели Искър, до местността „Черната скала”.

Най-близкият град е Самоков – един от най-развитите ни възрожденски центрове. И днес самоковският девически манастир „Успение Богородично”, основан през 1772 г., е действащ. В него се съхраняват старопечатни книги, както и донесените през 19 век от Света гора мощи на Свети Пантелеймон и на Свети Сава Сръбски.

Хотел „Олимп” разполага с апартаменти, луксозни и стандартни двойни стаи с общо 304 броя легла.

Спортният център на хотела е изцяло реновиран и предоставя отлични условия за тренировки и релаксация, 25-метров закрит плувен басейн, зали за фитнес и бодибилдинг, сауна, солариум. Закритата спортна зала е подходяща за волейбол, баскетбол, хандбал, футбол, тенис на корт. Удобство за скиорите е ски гардеробът, който могат да ползват гостите на хотела.

Хотелът разполага с ресторант с капацитет 170 места, с лоби бар и заведение за хранене, с дискотека.

                          

ПС КАРТЕЛА

Почивна станция „Картела” е разположен в местността „Картела” на 1 700 м надморска височина, в западната част на Родопа планина.

Само на 7 км от военно-почивния дом се намира язовир „Беглика”, на 12 км е язовир „Батак” – също отлично място за отдих и риболов. Местността „Широка поляна” е отдалечена на 18 км. Недалече е и природният феномен „Дупката”, който е включен в списъка на ЮНЕСКО.

Почивна станция „Картела” посреща своите гости целогодишно. Разполага с 20 легла, ресторантът е с 36 места, а в механата могат да се насладят на националната ни кухня 20 човека.

                     

ХОТЕЛ РИБАРИЦА

Хотел „Рибарица” е разположен в полите на Централна Стара планина.

Намира се на около 130 км от столицата, а най-близкият град е Тетевен. В Рибарица, в местността „Костина”, родолюбивите потомци са издигнали паметник на Георги Бенковски на мястото, където в далечната 1876 г. на 25 май апостолът на Априлското въстание намира смъртта си.

На около 30 км е Гложенският манастир /основан в началото на XIII век от киевския княз Георгий Глож/ с богата история – днес спомена за Васил Левски пази манастирската килия, в която той многократно е намирал убежище.

От село Рибарица туристически пътеки водят до биосферните резервати „Царичина”, „Боатин” и „Козята стена”, до хижите „Вежен”, „Бенковски”, „Васильов” и „Ехо”. На около 15 км са отдалечени Шипковските минерални бани, а на около 30 км се намира Троянският манастир.

Хотел „Рибарица” разполага с апартаменти и стаи с две и три легла. Общият брой на леглата е 245. На разположение на почиващите са ресторантът със 170 места, механата в битов стил с лятната градина, дневният и нощният бар.

Хотелът разполага с фитнес зала и закрит плувен басейн. Откритите тенискортове, волейболните и баскетболните игрища и закритото стрелбище са за любителите на колективните спортове.

ХОТЕЛ ХАРМОНИЯ- ПАМПОРОВО

Курортният комплекс „Пампорово” е разположен в сърцето на Родопите – на 1 650 м надморска височина, в подножието на връх Снежанка.Отдалечен е от столицата на около 260 км, а най-близкият град е Чепеларе – на 10 км на юг от курортния комплекс.

Основният туристически поток е през зимата - всички скиписти, които са с дължина над 34 км за скибягане и с над 17 км писти за алпийски дисциплини, започват от връх Снежанка. Подходящи са както за начинаещи скиори, така и за професионалисти.

Своето неповторимо очарование Родопа планина разкрива и през лятото с обширните си поляни и с прохладата на вековните иглолистни гори.

Изцяло реновиран, тризвездният хотел „Хармония” разполага с 53 двойни стаи, 4 апартамента, ресторант със 160 места, а механата – с 40, лоби бар и боулинг бар.

Залата за боулинг, игрището за баскетбол, волейбол, тенискортът, барбекюто, СПА центърът, басейнът, трите вида сауни и тангенторите са на разположение на почиващите.

За най-малките е обособен кът за самостоятелни игри и занимания.

За повече информация посетете сайта на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”: militaryclubs.bg.

Информация за предстоящия конкурс желаещите могат да получат от военните окръжия по местоживеене и на интернет адрес: guards-bg.com.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.